İNTERAKTİF TESTLER

1-)Vücudumuzun besinlerden sağladığı enerji belirtilen durumların hangisi veya hangilerinde kullanılır?

I. Oyun oynarken

II. Uyurken

III.Kitap okurken

A) Yalnız I             
B) Yalnız III               
C) I, III            
D) I, II, III

..

..

.. 

2-) ATP molekülü için aşağıdakilerden hangisi  ya da hangileri doğrudur?

I. Riboz şekeri içerir

II. Üç Fosfat atomu içerir

III.Tek atomludur

IV.Fosfat atomları arasında yüksek enerjili bağ vardır

A) II,IV           
B) I,II,IV                         
C) II,III,IV                
D) I,III,IV

..

..

.. 

3-)

I. Elektrolit özelliği gösterme

II.Turnusol kağıdına etki etme

III.Tatlarının ekşi olması

IV.Bazlarla tuz oluşturma

Yukarıdakilerden hangileri hem NaOH  hem HCl çözeltileri için doğrudur?

a) I,II               
b) II,IV              
c) I,II,III             
d) I,II,III,IV

..

..

.. 

4-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asitlerle metaller tepkimeye girerek CO2 gazı açığa çıkarır.

B) Asit ve bazlar tuzları oluşturur (bilgi yelpazesi)

C) Asit baz tepkimesi kimyasal bir olaydır.

D) Asit baz tepkimesi ekzotermik bir tepkimedir.

..

..

.. 

5-)

I. Oksijenli solunum

II. Fotosentez

III.Etil alkol fermantasyonu

Yukarıdaki reaksiyonların hangilerinde karbondioksit ürün olarak çıkar?

A) I ,II                    
B) II, III                       
C) I , III                    
D) I ,II ,III

..

..

.. 

6-)Renk körü bir baba ile sağlam annenin erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı yüzde kaçtır?

A) 100                   B) 50                       
C) 25                    D) 0

..

..

.. 

7-)Aşağıdakilerden hangisi insanda kalıtsal değildir?

A)Hemofili                    
B) Göz rengi              
C) Miyopluk  
D) Altı parmaklılık

..

..

.. 

8-) 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde  Timin nükleotit sayısı 300’dür.Bu DNA molekülünde sitozin nükleotit sayısı kaçtır?

A) 450                      B) 600                  
C) 750                 D) 1200

..

..

.. 

9-)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliği değildir?

A)Üreme hücrelerinde olur                                            
B) 4 yavru hücre oluşur
C) Kromozom sayısı sabit kalır                                     
D) Eşeyli üremeyi sağlar

..

..

.. 

10-)Kromozom sayısı 28 olan bir hücre 3 mitoz bir mayoz bölünme geçirirse oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaç olur?

A) 7                     
B) 14                    
C) 28                    
D) 56

 

11.    Aşağıdakilerin hangisinde daha yüksek dirençli uzun iletgen tel kullanılır.?

A)Ütüde                 
B)Sigortada                    
C)Radyoda                    
D)Lambada

..

..

.. 

12.    Aşağıdakilerden hangileri mitoz bölünme sonrası oluşmaz?

I.Karaciğer hücresi

II.Epitel  hücresi

III.Eşey hücresi

A)I                           
B)III                                
C)I-III                           
D)II-III

 

..

..

.. 

13.    Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki zararlı  maddenin dışarı atılmasında gerekli değildir.?

A)Karaciğer           
B)Böbrek                        
C)Akciğer                     
D)Deri

..

..

.. 

14.    Vücutta spermlerin meydan geldiği üreme organı aşağıdakilerden hangisidir.?

A)Testis                
B)Uterus                          
C)Böbrek                     
D)Ovaryum

..

..

.. 

15.    Eşeyli üreme mekanizmasında erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin birleşmesi olayına ne denir?

A)Tozlaşma          
B)Gelişme                        
C)Büyüme                    
D)Döllenme

..

..

.. 

16.    Farklılaşma olayı ile organ ve dokuların oluşmasına sebep olan yapı hangisidir?

A)Zigot                 
B)Morula                         
C)Yumurta                    
D)Embriyo

..

..

.. 

17.    Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal özellikler grubuna girmez?

A)Göz Rengi        
B)Saç rengi                       
C)Vücut Ağırlığı           
D)Kan grubu

 

..

..

.. 

18.    Aşağıda verilenlerin hangisinde oluşabilecek zararlı bir mutasyon sonraki  memelilere aktarılmaz?

A)Yumurta           
B)Sperm
C)Zigot                          
D)Beyin

..

..

.. 

19.    Genlerin çevre ile etkileşmesine ne ad verilir?

A)Mutasyon          
B)Modifikasyon             
C)Adaptasyon                 
D)Doğal seleksiyon

..

..

.. 

20.  Kromozom sayısı 2n=20 olan hücre bir mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?

A)40                       B)20                               
C)10                       D)5 


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER