İNTERAKTİF TESTLER

1. Avagadro sayısı N ise 3 mol O3 gazı kaç tane atom içerir?

A) N
B) 3N
C) 6N
D) 9N

2. 16 gram oksijen atomu içeren N2O4 gazının NK' daki hacmi kaç litredir?
( O: 16 )

A) 2,24
B) 5,6
C) 8,96
D) 11,2

3. Demir-III-Oksit bileşiğini oluşturabilmek için 2 mol Fe atomu, 3 mol oksijen atomu ile birleşir.
Buna göre, demir-III- oksit'in kütlece yüzde kaçı demirdir?
( Fe: 56, O: 16 )

A) 30
B) 40
C) 56
D) 70

4. Eşit mollerdeki iki farklı bileşik için aşağıdaki niceliklerden hangisi kesinlikle aynıdır?

A) Kütle
B) Toplam atom sayısı
C) Molekül sayısı
D) NK'daki hacim

5. 0,3 mol oksijen atomu içeren C6H12O6 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( C: 12, H: 1, O: 16 )

A) Toplam 12 mol atom içerir
B) 9 gramdır
C) 0,6 mol H atomu içerir.
D) N/2 tane molekül içerir.

6. 36 gram H2O ile aynı sayıda molekül içeren CH4 kaç gramdır?
( H: 1, O: 16, C: 12 )

A) 8
B) 16
C) 24
D) 32

7. Aşağıda verilen gazlardan eşit kütlelerde alındığında hangisinin molekül sayısı en fazla olur?
( N: 14, C: 12, 0: 16, H: 1 )

A) NO
B) CO
C) CH4
D) NH3

8. 0,2 mol C2Hx bileşiği 6 gram, 0,2 mol CyHx bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır?
( H: 1, C: 12 )

A) 30
B) 40
C) 40
D) 44

9. Aynı koşullarda eşit hacim kaplayan H2, O2 ve H2O gazlarının öz kütleleri arasındaki ilişki nasıldır?
( H: 1, O: 16 )

A) H2 > H2O > O2
B) O2 > H2O > H2
C) O2 > H2 > H2O
D) H2O > O2 > H2

10. Nk' da 22,4 litre hacim kaplayan CH4 gazı için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
( H: 1, C: 12 )

A) 1 mol moleküldür
B) 16 gramdır
C) Avagadro sayısı kadar moleküldür
D) 60 gram karbon atomu içerir11. CnH2n genel formülüne sahip bir bileşiğin 0,25 molü 7 gramdır. Buna göre; bir mol bileşikte toplam kaç mol atom vardır?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 9

12. 0,2 molünde 0,2 mol karbon ve 0,8 mol H atomu içeren bileşiğin formülü nedir?

A) CH4
B) C2H4
C) CH3
D) C2H8

13. 9,2 gram C2H6O bileşiği ile ilgili;
I. 0,2 moldür
II. Toplam 1,8 tane atom içerir.
III. 3,2 gram oksijen içerir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
14. Bir bileşiğinin, yalnız molekül formülünden,
I. Bir mol bileşikteki atomların toplam mol sayısı
II. Bir mol bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı
III. Bir mol bileşiğin kütlesi
niceliklerinden hangileri belirlenemez?

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

15. NK'da 5,6 lt hacim kaplayan SO2 gazı kaç gram oksijen içerir?
( S: 32, 0: 16 )

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
16. Al ve Ca metalleri ile ilgili;
I. Asitlerle H2 gazı açığa çıkarma
II. NaOH'ın sulu çözeltisi ile tepkime verme
III. Hem asidik hem de bazik özellik gösterme özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

17. Karbondioksit gazının sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Homojendir
B) Asit özelliği gösterir
C) Bazlarla tepkimeye girmez
D) Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir

18. '' Asit çözeltileri mavi turnusol kağıdını kırmızıya, baz çözeltileri ise kırmızı turnusolu maviye çevirir.'' Buna göre;
I. Sabunlu su
II. Çamaşır sodalarının sulu çözeltileri
III. Sirke
çözeltilerinin hangileri kırmızı tornusolun rengini maviye çevirir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
19. pH'sı 7'den küçük olan çözeltiler asidik, pH'sı 7'den büyük olan çözeltiler ise baziktir.
Buna göre;
I. CH3COOH
II. H2SO4
III. NH3
çözeltilerinin hangisinde pH > 7 dir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

20. Sulu çözeltilerinde H(+) iyonu derişimini artıran maddelere asit denir.
Buna göre;
I. H2SO4
II. NaOH
III. NH3
maddelerinin hangileri suda çözünürken H(+) iyonu derişimi artar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER