İNTERAKTİF TESTLER

1-Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal bağ oluştururlar

III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.

A) yalnız I
B) I , II
C) I , III
D) I , II , III

 

..

2-Aşağıda atom numarası ve elektron sayısı verilen atomlardan hangisi anyon halindedir ?

Atom No Elektron sayısı

A) 18 18

B) 16 18

C) 11 10

D) 3 2

 

..

3- CxH8 + YO2 ______ 3CO2 +ZH2O

Denkleştirilmiş tepkimesine göre X ,Y ,Z kat sayıları kaçtır?

X Y Z

A) 3 1 4

B) 5 2 1

C) 2 3 4

D) 3 5 4

 

..

4-Magnezyum oksijenle tepkimeye girdiğinde magnezyum oksit bileşiği oluşuyor. tepkimeye giren magnezyum 24 gram oluşan bileşik 40 gram olduğuna göre tepkimeye giren oksijenin ürüne oranı nedir?

A) 1,2
B) 0,8
C) 0,4
D) 0,2

 

..

5-

I .İyonik veya kovalent yapılı olması

II .Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmeleri

III. Turnusol kâğıdının rengini değiştirmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri tuzların ortak özelliklerindendir ?

A) yalnız I
B) yalnız III
C) I ve II
D) II ve III

 

..

6-

I .Riboz

II .Fosfat

III .Adenin

IV .Timin

Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hem DNA hem de RNA de kullanılır ?

A) I ve III
B)II ve III
C)I ve IV
D) I , III , IV

 

..

7-Otçul memeliler aldıkları besinlerde bulunan selülozu parçalayamaz memelilerin sindirim kanalında yaşayan bir bakteri türü selülozu parçalayarak memeliye glikoz sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi verilen olayla benzerlik gösterir ?

A)Sivri sineklerin insan kanını emmesi (bilgi yelpazesi)

B)Fasulye bitkisi ile köklerinde yaşayan azot bakterileri

C)Köpek balıklarının parçaladıkları besinlerle beslenen küçük balıklar

D)İnsanda deri altına yerleşerek sulu ve kaşıntılı yaralara sebep olan mantarlar

 

..

8-I . CO2

II .O2

III. Enerji

Yukarıdakilerden hangisi fotosentez sırasında bitki tarafından

Hem üretilir hem de tüketilir ?

A) yalnız III
B)Yalnız I
C) II ve III
D) I , II , III

 

..

9-Dişi arı larvaları sütle beslenirlerse kraliçe arı polen tozuyla

beslenirlerse işçi arılar oluşur bu olay hangisi ile açıklanır ?

A)Evrim

B)Doğal seleksiyon

C)Modifikasyon

D)Adaptasyon

 

..

10-Bir hücre arka arkaya iki mitoz bir mayoz bölünme geçirirse kaç hücre meydana gelir ?

A) 16
B) 8
C) 4
D) 2

 

..

11) Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

a) Kütle miktarları korunur

b) Atom sayıları korunur

c) Hacim miktarları korunur

d) Atomların cinsleri korunur

 

..

12) Fermantasyon sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

a) Oksijen

b) CO2

c) ATP

d) Etil alkol

 

..

13) Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin kullanım alanlarından değildir?

a) Adli tıp

b) Kriminoloji

c) Psikoloji

d) Sistematik

 

..

14) Proteinlerin yapısında aşağıdaki elementlerden hangisi bulunmaz?

a) Azot

b) Karbon

c) Demir

d) Oksijen

 

..

15) Hücre içinde ATP sentezi ile görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ribozom,

b) Mitokondri

c) Koful (bilgi yelpazesi)

d) Golgi aygıtı


16) Aşağıdakilerden hangisinin fazlalığı glikoz yapımını artırır?

a) Ribozom

b) Kloroplast

c) Golgi aygıtı

d) Endoplazmik retikulm

 

..

17) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici besin gruplarından değildir?

a) Protein

b) Su

c) Madensel Tuzlar

d) Vitamin

 

..

18) Hücre içindeki genetik bilgiler dölden döle hangisi ile taşınır?

a) Koful

b) Sentrozom

c) Kromozom

d) Hücre zarı

 

..

19) Aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucu oluşmaz?

a) Dil yuvarlaması

b) Göz rengi

c) Altı parmaklılık

d) Güneşin ten rengini değiştirmesi

 

..

20) DNA da bulunup RNA da bulunmayan organik baz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adenin

b) Guanin

c) Sitozin

d) Timin


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER