İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alır.?a) Su donarken 
b) Su buharlaşırken 
c) Kömür yanarken 
d) Besinler hücrelerde yanarken 
2. Kimyasal reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi her zaman korunur?
A) Kütle 
B) Hacim 
C) Molekül Yapısı
D) Sıcaklık3. I. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
II. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
III. Tatları acıdır.
IV. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
Yukarıda asit ve bazlarla ilgili bilgilerden kaç tanesi sadece asitlere ait özeliklerdendir?
A) 4 B) 3 
C) 2 D) 14.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlarla ilgili ortak bir özellik değildir?A)İyon bulundurma
B)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
C)Turnusol kağıdına etki etme
D)Fenolftalein çözeltisi döküldüğünde renk değiştirme 
5. Cu + 2AgNO3 2Ag + X reaksiyonuna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)CuNO3 
B)Cu2NO3 
C)Cu(NO3)2 
D)CuNO2 6. X + H2SO4 Na2SO4 + H2O
Tepkimesindeki X bileşiğinin formülü nedir?
a) Na2O 
b)NaOH 
c)Na2S 
d)Na(OH)2
7.Aşağıdakilerden hangisi tuzların ortak özelliklerinden değildir?
a) Kristal yapılı olma 
b) Hidrojen iyonu bulundurma
c) Eritildiklerinde elektrik akımını iletme
d) Asit_ baz tepkimesi sonucu oluşabilme8. Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?
A)H2 
B)NO2 
C)H2O D)NH3 
9.. Aşağıdaki olayların hangisi ekzotermiktir?
A) Suyun elektrolizi 
B)Sirkenin kaynaması
C) Etil alkolün yoğunlaşması 
D) Bitkinin çiçek açması 
10.-Bazlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Tadları acıdır. 
B) Zn metaliyle H2 gazı açığa çıkarır.
C) Ele kayganlık hissi verir. 
D- Sulu çözeltisi elektrği iletir 11. Sıvı dolu kabın içine atılan madde bitene kadar gaz çıkışı oluyor.Çıkan gaz yanıcı özelliğe sahip.
Yukarıdaki bilgilere göre Kabın içindeki sıvının ve kabın içine atılan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?KAPTAKİ SIVI KABA ATILAN MADDEA) Baz Metal
B) Asit Soygaz
C) Asit Metal
D) Tuz Ametal
12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşurken atomlar arasında elektron alış verişi sonucu oluşmuştur?
A) Ne 
B) H2O 
C) MgCl 
D) O3
13. Tuzlar için hangisi yanlıştır?
A) Katı halde elektriği iletmez 
B) Kristal yapılıdır.
C) Turnusol kâğıdını maviye çevirir. 
D) Nötr maddelerdir.
14. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alınır?
A) su donarken 
B)su buharlaşırken 
C)kömür yanarken 
D) besinler hücrede yanarken 
15. Aşağıdaki değişimlerden hangisi fiziksel değişimdir?
a). Sütten yoğurt elde edilmesi
b). Yoğurdun ekşimesi
c). Sütten kaymak elde edilmesi
d). Suyun elektrolizi
16.. X+1 iyonu Yn iyonundan 2 elektron aldığında yükleri eşit oluyor
Buna göre n kaçtır?
a). -2 
b). -3
c). -5
d). +7
17. CxH8 + y O2 3 CO2 + z H2OTepkimesinde x, y ve z yerine gelecek katsayılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?X Y ZA) 2 5 3
B) 3 4 5
C) 3 5 4
D) 5 3 2
18.CS2 + 3 O2 CO2 + 2 XYukarıdaki denklemde X yerine ne getirilmelidir?
A) S2O2 
B) SO2 
C) SO3 
D) 2SO2
19.Aşağıdaki kimyasal tepkime çeşitlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A-)Zn+2HCl›ZnCl2+H2 =Yer değiştirme tepkimesi
B-)HNO3+KOH›KNO3 +H2O =Nötürleşme tepkimesi
C-)C3H 8+5O2›3CO2+H2O =Yanma tepkimesi
D-)ZnCO3+ısı›ZnO+CO2 =Ekzotermik tepkimesi20. -Kırmızı turnosol kağıdını maviye dönüştürür
- Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır
- Sulu çözeltilerde OH iyonu bulundururlar
Yukarıdakilerden özellikleri taşıyan bileşik hangisidir?
A-)HCl 
B-)HNO3 
C-)NH3 
D-)H2SO4


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER