İNTERAKTİF TESTLER

1)Aşağıdakilerden hangisi asitler için doğru değildir?

A) Tatları ekşidir.
B) Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
C) Sudaki çözeltileri elektrik akımını iletmez.
D) Metaller üzerinde aşındırıcı etki yaparlar.

2)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ayrışma tepkimesidir?
A) CaO +H2O Ca(OH)2
B) C + O2 CO2
C) Mg + 2 HCl MgCl2 + H2
D) CaCO3 CaO + CO2

3)Aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisi yalnızca iyonik bağlı bileşik oluşturur?

A) 15X B) 6Y 
C) 11Z D) 17Q

4)Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür?
A) HCl
B) H2SO4 
C) NH3 
D) CO2

5) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin oluşumu sırasında oluşan kimyasal bağ diğerlerinden farklıdır?

A) NO3 B) NH3 
C) H2O D) NaCl

6)Herhangi bir bileşiğin analiz tepkimesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşması kesin değildir?

A) Elektron sayısının korunumu
B) Kütlenin korunumu
C) Enerjinin açığa çıkması
D) Atom cinslerinin aynı kalması

7)Aşağıdakilerden hangisi,bir sıvının baz olduğunu kesin olarak belirtir ?

A ) Suda çözünmemesi.
B ) Elektrik akımını iletmesi
C ) Çözünürken iyonlara ayrışması.
D ) Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirmesi

8)Aşağıdakilerden hangisinde, iyonik bağlı bileşikler oluşur ?

A)Metal- ametal arasında 
B)Ametaller arasında
C)Metaller arasında 
D)Soygazlar arasında

9)Aşağıdaki tepkime denklemlerinden hangisi denktir ?

a) KCL ? K + Cl 2
b) Mg(OH)2 ? MgO + H2O
c) Fe + O2? Fe2O3
d) Ag + O2? Ag2O

10)Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi değişir ?

a) Atomların çekirdek yapısı
b) Atomların kütlesi
c) Atom sayısı
d) Molekül yapısı


 

11)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Asit ve bazlar teneke kutuda saklanabilir.
b) Asit içine su dökülmez
c) Bazların acı tadı vardır
d) Bazların sulu çözeltileri iyonik yapılıdır. 

12) PH=2 olan bir madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

a-Sulu çözeltileri elektirik akımını iletir.
b-Mavi turnosolu kırmızıya çevirir.
c-Sulu çözeltilerine H+ iyonu verir.
d-Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır. 

13)Aşağıdakilerden hangileri bazların özellikleridir?

1-Sulu çözeltilerine OH- iyonu verir.
2-Mavi turnosulu kırmızıya çeirir.
3-Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir.

A)Yalnız 1 
B) 1-2 
C) 2-3 
D) 1-3 

14)Aşağıdakilerden hangisi aktif metallere etki eder?

A)Asit 
B)Baz
C)Tuz
D) Oksit

15) K,L ve M elementlerinin aralarında oluşturduğu 
bileşiklerinden; 

KL bileşiğinde iyonik bağ, 

LM bileşiğinde kovalent bağ vardır. 
Buna göre aşağıdaki tabloda I, II ve III ile gösteri- 
len yerlere hangi seçenekte verilenler getirilebilir? 

ELEMENT ELEKTRON DİZİLİŞİ 
I 2, 8, 7 
II 2, 8, 8, 1 
III 2, 8 
I II III 
A) K L M 
B) K M L 
C) L K M 
D) L M K 
16) 
Bir maddenin pH'sı 0 - 7 arasında ise asit, 7 - 14 
arasında ise baz, 7 ise nötrdür. 

X çözeltisi ile Y çözeltisi karıştırıldığında 
Z oluışur. 

Y çözeltisine mavi turnusol kağıdı batırıldığında 
kırmızı renge dönüşür. 
Buna göre X,Y ve Z'nin pH değerleri için ne söylene- 
bilir. 
X Y Z 
A) 2 7 12 
B) 12 2 7 
C) 12 7 2 
D) 7 2 12 

17)I.Bir metal atomu ile bir ametal atomu arasında oluşur.
II.Elektron alışverişine dayanır
III Farklı yüklü iyonlar arasındaki elektriksel çekim sonucu oluşur.
Yukarıdaki ifadele aşağıdaki kimyasal bağlardan hangisinin özellikleridir?

A)İyonik bağ 
B)Kovalent bağ 
C)Metalik bağ 
D)Hidrojen bağ

18) Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların ortak özelliği değildir ?

A ) Sulu çözeltileri elektrik akımı iletir.
B ) Ele kayganlık hissi verir.
C ) Turnusol kağıdında renk değişikliği olur.
D ) Suda iyonlarına ayrışırlar

19)Aşağıdakilerden hangisi baz değildir?

a) CH3COOH 
b) KOH 
c) ) NaOH 
d) Ca(OH)2

20)12 elektronu olan Mg ile 17 elektronu olan Cl’ un oluşturduğu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

a)MgCl 
b)Mg2Cl 
c)Mg2Cl2 
d)MgCl2

 

CEVAP ANAHTARI
01 C 11 A 
02 D 12 D 
03 C 13 A 
04 C 14 A 
05 D 15 C 
06 C 16 B 
07 D 17 A 
08 A 18 B 
09 B 19 A 
10 D 20 D 1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER