İNTERAKTİF TESTLER

1.Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur?
A )F2O3 
B) F2 
C)NaCl 
D) K2S

2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Her yanma ekzotermik reaksiyondur 
B)Karbondioksit gazı yangın söndürür
C)Yanma maddenin oksijenle birleşmesidir 
D)Ekzotermik reaksiyonların tümü yanmadır

3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir?
A) Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur.
B)NaCl ( Sodyum Klorür) bileşiğinde kovalent bağ vardır.
C)Atomlar arasında elektriksel çekim kuvveti vardır.
D)Metal ve ametal arasında oluşur.

4.Bir tüpe X çözeltisi, bir tüpe Y çözeltisi konulur. Kırmızı turnusol kağıdı X çözeltisine batırıldığında herhangi bir değişiklik olmaz, Y çözeltisine batırıldığında mavi rengi alır. Buna göre X ve Y maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

X Y
___________ _____________

A) NaOH HCl
B) HSO NaOH
C) HSO HCl
D) NH HSO

5. 4Zn + HNO3 + 9HCl 4ZnCl2 + X + 3H2O Eşitlenmiş denklemde X ile
gösterilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Cl 
b) O 
c) H 
d) N

6. I. Sütün ekşimesi- Kimyasal olaydır.
II. Hamurun mayalanması- Fiziksel olaydır. 
III. Suyun donması- Fiziksel olaydır.
IV.Şekerin yanması- Kimyasal olaydır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
a) I-II-III 
b) I-III-IV 
c) I-II 
d) II-IV

7.Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi gazın hacmi 2 hacimdir.
a)oksijen 
b) hidrojen 
c) su buharı 
d) hiç biri

8.C+02------------C O2 tepkimesinde 24 gram C ile 32 gram oksijenin tepkimesi 56 gramdır. 12 gram C ile kaç gram oksijen reaksiyon yapar ?
a) 16 
b) 12 
c) 24 
d) 32

9. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
a. RNA 
b. DNA 
c. A.T.P 
d. Çekirdekte

10. Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?
a. Proton ve nötronlar 
b. Nötron ve elektron
c. Proton ve elektronlar 
d. Elektronlar

 

11. 12T, 17Z ve 8X atomları arasında oluşan TX, TZ2 ve Z2X moleküllerinin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
TX Z2X TZ2 
A) İyonik İyonik Kovalent
B) İyonik Kovalent İyonik
C) Kovalent İyonik Kovalent
D) Kovalent Kovalent İyonik

12. 2X+3/2O2 X2O3 tepkimesi için;
I. Isı alan bir tepkimedir
II. Yanma tepkimesidir
III. Sentez tepkimesidir
IV. Analiz tepkimesidir.
yargılarından hangisi doğrudur?
A)I ve IV 
B)III ve IV 
C)II veIII 
D)I,II ve III

13) 19K atomu ile 17Cl atomu arasında oluşan bileşik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- Formülü KCl’ dir.
II- İyonik bağlıdır.
III- Kovalent bağlıdır.
A) I 
B) II 
C) I-II 
D) I-III

14) pH değeri Asit olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
B) H+ iyonu sayısı,OH- iyonundan fazladır
C) Asidik özellik gösterir.
D) Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar.

15) Un,kıyma,tuz,yumurta,yağ kullanılarak börek yapılıyor.Bu olay bir kimyasal reaksiyon olarak düşünülürse,börek ne olarak adlandırılabilir?

A) Reaksiyona giren madde 
B) Ürün 
C) Reaksiyon türü 
D) Katalizör

16) Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmek için aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılamaz?
I. Çözeltiye demir metali atmak
II. Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek
III. Turnusol kağıdı etkisine bakmak
A) Yalnız II 
B) I-III 
C) II-III 
D) I-II-III

17)Asit- baz tepkimesinde bazın tükenip asidin arttığı
1. Turnusol kağıdını kırmızıya boyamasından.
11. Elektrik akımını iletmesinden
111.Mg metali ile tepkimeye girmesinden
hangileriyle anlaşılabilir?
a)Yalnız 1 
b) Yalnız 11 
c)Yalnız 111 
d)1 ve 111

18.Bir sulu çözeltiye asit özelliği kazandıran iyon hangisidir?
a. OH- 
b.Cl-
c. H+
d. Na+

19) C H OH + 3O -------------- CO2+3H O
2 5 2 2

2KCl ---------------- 2K+C2

Yukarıdaki tepkime denklemleri denktir. Bu denklemi inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?

a.X Kovalent bağlı bir bileşiktir.
b. Y Mölekül yapılı bir elementtir
c.X İki farklı atom içerir
d. Y Metaldir .

20. Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

 

CEVAP ANAHTARI
1 B 11 B 
2 D 12 C 
3 A 13 C 
4 B 14 D 
5 B 15 B 
6 B 16 A 
7 B 17 D 
8 B 18 C 
9 C 19 D 
10 D 20 C 1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER