İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinde biri değildir ? 
A) Boşaltım 
B) Solunum 
C) Üreme 
D) Yürüme

2. Aşağıdakilerden hangisi canlının en küçük canlı yapıtaşıdır ? 
A) Atom 
B) Molekül 
C) Hücre 
D) İyon

3. Hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapının adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Doku 
B) Organ 
C) Karaciğer 
D) Sistem

4. Organların aynı görevi yapmak üzere oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Doku 
B) Sistem 
C) Organ 
D) Organizma

5. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin kısımlarından değildir ? 
A) Hücre zarı 
B) Partikül 
C) Sitoplazma 
D) Çekirdek

6. Hücrenin sitoplazmasında yer alan parçacıkların genel adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Golgi aygıtı 
B) Organel 
C) Ribozom 
D) Lizozom

7. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin yapılarından biri değildir ? 
A) Lizozom 
B) Çekirdek özsuyu 
C) Kromatin iplik 
D) Çekirdekçik

8. Aşağıdakilerden hangisi kromozomun yapısında yer almaz ? 
A) Protein 
B) Organik baz 
C) Gen 
D) Urasil

9. Bir canlının kromozomlarında meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Modifikasyon 
B) Mutasyon 
C) Evrim 
D) Çevreye uyum

10. Vücut hücrelerinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) n 
B) 2n+1 
C) 2n 
D) N

11. Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın organik bazlarından biri değildir? 
A) Adenin 
B) Guanin 
C) Timin 
D) Urasil

12. Aşağıdakilerden hangisi RNA'nın özelliklerinden değildir ? 
A) Urasil organik bazı vardır 
B) Çift sarmallıdır 
C) Protein sentezinde görevlidir 
D) Tek sarmallıdır

13. Aşağıdakilerden hangisi vücut hücrelerinin bölünmesine verilen addır ? 
A) Mitoz bölünme 
B) Mitoz bölünme 
C) İnterfaz 
D) Bölünme

14. Aşağıdakilerden hangisi hücre bölünmesinin, bölümlerinden biri değildir ? 
A) Profaz 
B) Metafaz 
C) Lökositoz 
D) Anafaz

15. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünme arasındaki fark değildir ? 
A) Vücut hücrelerinde görülür 
B) Eşey hücrelerinde görülür 
C) Oluşan hücrelerde homolog kromozomların ikiside vardır 
D) Hücre çeperi bulunur

16. Kanın temizlenmesi için görev yapan organların yaptığı işin genel adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Solunum 
B) Boşaltım 
C) Sindirim 
D) Üreme

17. Besinlerin hücreye girebilecek kadar küçülmesi olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Kimyasal sindirim 
B) Mekanik sindirim 
C) Boşaltım 
D) Sindirim

18. Ağızda yapılan sindirim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Mekanik sindirim 
B) Kimyasal sindirim 
C) Mekanik ve kimyasal sindirim 
D) Asidik sindirim

19. Besinlerin kana geçtikleri yer aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ağız 
B) İnce bağırsak 
C) Mide 
D) Kalın bağırsak

20. Aşağıdakilerden hangi olayın oluşması kardeşlerin birbirine benzememelerinin nedenidir ? 
A) Mitoz bölünme 
B) Mayoz bölünme 
C) Krossing over 
D) İnterfaz

 

OPTİK FORM