İNTERAKTİF TESTLER


1)   4 _ 3 _ 2 _ 2 =13   eşitliğinin doğru olabilmesi için  boşluklara sırasıyla aşağıdaki işlemlerden
hangileri konulmalıdır?

A)  . , + , :            B)   . , - , :           C)  + , . , :              D)  - , . , .

 

2)         a, b, c pozitif tamsayılardır.

a.b=12 ve b.c=21 olduğuna göre, a+b+c nin en büyük değeri kaçtır?

A.14            B.33           C.34              D.35

3)    x < 0,   a =   ,   b =   ,  c =  olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)   c<a<b                    B)  b<c<a               C)  b<a<c                  D)  a<b<c

 

4)    
         olduğuna göre, b kaçtır?

            A) -40             B) -20             C) 20               D) 40

5)   a = -4,   b = -2,   c = 7,   d =  1   olduğuna göre ;    işleminin sonucu kaçtır ?

A)  5                B)  -3              C)  3                D)  -5

6)       rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında soldan ikinci rasyonel sayı
aşağıdakilerden hangisidir.?
A)                        B)                         C)                           D) 
7)   İki basamaklı en küçük tam sayı ile iki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayının çarpımı
kaçtır?

a ) +702                      b ) -9702                     c) +10702                   d )-11702

8)   + , - , : , . sembollerini aşağıdaki eşitliklerdeki “?” işareti yerine yazdığımızda hangi sembol (işlem)
kullanılmaz?

(-7) ? (-7) =1
(-2) ? (-2) = -4
(-10) ? (-5) = -5

a ) +                            b ) -                             c ) :                              d ) .

9)   Biri diğerinin iki katı olan iki tümler acıdan büyük olanı kaçtır?

A) 30                B)60                    C)45                    D)55

10)  6, -4/9 , 4/5 , 7 , -1 , -13/9 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) -4/9 < -1 < -13/9 < 4/5 < 6 < 7
B) -13/9 < -4/9 < -1 < 6 < 4/5 < 7
C) -13/9 < -1 < -4/9 < 4/5 < 6 < 7
D) -4/9 < -13/9 < 4/5 < -1 < 6 < 711)   x = -5   ,   y = 3   ,   z = -1  ise;
2x - 5y + z ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
.
A) -26                    B)-4               C)-16           D) 21

 

12)    21:3-(-15)+2.3+(-15)=? İşleminin sonucu nedir?

A)17                B)13              C)14             D)17

 

13)   Aşağıdaki sıralamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

       I .                   II.           III.   

    A)  Yalnız I                   B) Yalnız II                 C) yalnız III           D) I,II,III

 

14)   Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?

      A)                       B) (-6+4).(3-7)             C)  -5.           D) (-5).(-8)

 

15)   şağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • Her tam sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır.
  • Her rasyonel sayı aynı zaman da bir tam sayıdır.
  • Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır.
  • 0 rasyonel sayı değildir.

    

16)  2 ve 3’e tam bölünebilen en küçük 3 basamaklı doğal sayının 5’e bölümünden kalan kaçtır?

    A)1              B)2                  C)3                  D)4   

 

17)       x = 0,3
y = 0,341
z = 0,32         olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

    A) x<y<z                 B) y<x<z         C) x<z<y         D) y<z<x  

18)             E                             D
                                   44°

                             C       ?                              ? işareti olan açının ölüsü kaç derecedir?

 

               A                                   B

a) 36°     b) 30°       c) 26°       d) 80° 

 

19)   = ?   işleminin sonucu nedir?
  
a)12      b) 5    c) -5       d) -12  

 

20)    (-5).(+3) – (-3).(-5)  işleminin sonucu kaçtır ?

A-) 0                B-)  -15            C-)  15             D-)  -30


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER