İNTERAKTİF TESTLER

1-  Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?

A) ( -3).(6-7)       
B) (5-7).(-3+1)     
C) -2.(-1+3)         
D) (-2).(-3)

2-  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Her tam sayı, aynı zamanda rasyonel sayıdır.
II. Her tam sayı, aynı zamanda bir doğal sayıdır.
III. 0 rasyonel sayı değildir.

A) yalnız I    
B) I, II                 
C) I, III      
D) yalnız III

3-     

A) 0            B) -3           C)      3        D)     5

 

4-                                                                               şekilde m//n olduğuna göre y+z=?

 

              

 

A) 44                    B) 48          
C)  92                   D)  94        

 

5-     Aşağıdaki işlemde her harf sıfırdan farklı bir rakamı göstermektedir.

 KOCAE, Lİ   +    KOCA, ELİ     + 1  =   ?   İşleminin sonucu kaçtır?
KOCA, ELİ          KO, CAELİ     

A)   11             B)    101             
C)110               D)111

 

a

0

+5

+6

Y

4a+1

+1

21

x

41

 

 

6-Yukarıda sayı örüntüsü kuralı verilmiştir.Kurala uygun olarak  x +y  aşağıdakilerden hangisidir?

A)10                  B) 25                 
C) 35                 D) 41

 

7-    (-2 ). ( +3 ).x  = 12 eşitliğinde      x           yerine yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)  -3                        B-)  -2            
C-)  2                         D-)  3

 

 

 8-  Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur?

         1-) -5/6 > 11/-12        2-) -1/3 < 5/4    3-) - (-11)/15 > 36/-45

A) Yalnız 1           B) Yalnız 2          
C) Yalnız 3           D-) 1,2,3

 

9-  -6. a. 2 =  -36 ise, a aşağıdakilerden hangisidir?

A-) 3                    B-) -3         
C-) -14                 D-) 14

10-    kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

A)  4           B)  5          
C)  6            D)  7

 

11-      (–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =?

A)+2                                   B)+1                             
C)0                                     D) -1

 

12-  (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır?

A)-12        B)2                C)4             D)10

13-    Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur ?
A) P Ç E = { m , t }        B) m Ç k = t
C) P Ç E = Æ                  D) P Ç E = t

 

14-     a = 4    b = – 3   c = –2  ise    3a – 4b –2c =? ifadesinin değerini bulunuz.

A) –4          B) 4            C) 20                    D) 28

 

15-   Aşağıdaki işlemlerden hangileri doğrudur?
I. (-1) - (+4) = -3
II. (-2 )+ (+5) = 3
III. (-4) + (-3) = -7
IV. (+3) – (-7) = -4
A) I VE II                        B) II VE III          
C) IIVE IV                       D) I VE III

16-  Bir bütünün  i taranmıştır, ne kadarı daha taranırsa %50 si taranmış olur ?

A-)                                    B-)             

C-)                                    D-) 

 

17-  x= -2   ve   y= +3 ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur ?

 A) =                     B)  x+ y =25    
C)  x-y=1                       D) x - y = -11

18-  ( 18-1 ).( 18-2 ).( 18-3 )……………..( 18-30 ).( 18-31)    işleminin sonucu kaçtır ?

A-)0            B-) 188        C-) 818       D-) 3188

19-  En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tamsayıdan ne kadar küçüktür ?

     A-) 9           B-) 10                   C-) 11                   D-) 12

20-     [(+3)·(-4)]:[(2³:2²)+(10:5)] işleminin sonucu kaçtır.
A) 3            B) 1            C) -1           D) -3

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER